Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України, 2004, №5

 

Маляренко В. (Голова Верховного Суду України, кандидат юридичних наук) Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення

Питання теорії

Шаповал В. (доктор юридичних наук, професор) Конституційна категорія соціальної держави

Корчевна Л. (кандидат юридичних наук, доцент (Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова)) Українське право і романо-германська традиція

До судово-правової реформи

Осетинський А. (заступник Голови Вищого господарського суду України, заслужений юрист України) Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України

Бринцев В. (голова Апеляційного суду Харківської області, кандидат юридичних наук, доцент) Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя

Грицаєнко Л. (радник міністра юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент) Деякі аспекти судово-правової реформи в Україні: реальність та перспективи

Захист прав людини і громадянина

Рум'янцева В. (спеціаліст Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини Міністерства юстиції України) Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини

Реліч В. (юрист (м.Херсон)) Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США

Право, економіка, фінанси

Юлдашев О. (декан факультету міжнародного права і правознавства, кандидат юридичних наук, доцент) Методологічні проблеми створення конкурентного права в Україні

Пришва Н. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)) Фінансово-правове регулювання відносин зі справляння обов'язкових платежів: актуальні питання

Новицький А. (провідний науковий співробітник НДЦ з проблем оподаткування Академії ДПС України) Боротьба з приховуванням стійкої фінансової неспроможності в енергетиці: проблеми та шляхи їх розв'язання

Музика Л. (Національний університет внутрішніх справ) Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики

Андріанов М. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань

Печуляк В. (кафедра правознавства Київського національного торговельно-економічного університету) Вдосконалення структури податкових органів у контексті адміністративної реформи

Судова практика

Орлов М. (Національна академія внутрішніх справ України) Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином

Цимбал М. (директор Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М. С.Бокаріуса, доцент, кандидат юридичних наук) Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні питання

Прокурорсько-слідча практика

Озерський І. (доцент (Міжгалузевий інститут управління)) Реабілітація у кримінальному процесі

Мартенко О. (Національна академія внутрішніх справ України) Психологічний аналіз кримінально-правових категорій: предмет та межі

Питання трудового права

Іншин М. (старший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії Національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук) Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців

Запара С. (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова) Працівники як суб'єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору

Пропозиції до законодавства

Джунь В. (кандидат юридичних наук) Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання

Луспеник Д. (суддя Апеляційного суду Харківської області, кандидат юридичних наук) Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення

Смирнов М. (Одеська національна юридична академія) Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах

Труш І.  Структура інституту уповноважених з питань підтримки підприємництва потребує удосконалення

Питання криміналістики

Старушкевич А. (кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)) Проблема загального та окремих методів розслідування злочинів у криміналістиці

Сав'юк О. (Національна академія внутрішніх справ України) Криміналістична класифікація терористичних актів

Дискусії та обговорення

Авер'янов В. (доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: полемічні нотатки

Григоренко А. (співробітник Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв) Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України

Развадовський В. (кандидат юридичних наук, докторант НУВС) Функції державного управління транспортною системою України

Носик В. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)) Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов'язок?

Юрчишин В. (начальник відділу прокуратури Чернівецької області, старший радник юстиції) Підтримання державного обвинувачення у суді — першочергова конституційна функція прокуратури України

Міхно О. (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору

Кінаш Я. (доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Донецького університету економіки та права) Трансформація адміністративної відповідальності шляхом застосування способу імперативності

Зозуля І. (кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Національного університету внутрішніх справ) Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України

Давиденко В. (старший викладач (Національна академія внутрішніх справ України)) Джерела формування окремої криміналістичної методики розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями

Корнякова Н. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Поняття відходів за законодавством України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз

Сторінки історії

Сокур Ю. (Національна академія внутрішніх справ України) Торгівля і підприємництво у Запорозькій Січі і гетьманській Україні

Батиргареєва В. (вчений секретар Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України, кандидат юридичних наук) Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз

На міжнародно-правові теми

Черченко І. (здобувач Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Поняття конституційно-правового механізму зовнішніх відносин держави

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X