Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2001 рік, №2

 

Тацій В. (президент Академії правових наук України, академік НАН України) Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи

Притика Д. (Голова Вищого арбітражного суду України, заслужений юрист України) Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку

Опришко В. (директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України) Питання трансформації Європейського права в законодавство України

Питання теорії

Юриста О. (кандидат юридичних наук, доцент (Кримський факультет Університету внутрішніх справ)) Динаміка правоохоронних відносин

Первомайський О. (Національна юридична академія України їм. Ярослава Мудрого) До питання про джерела цивільного права

Захист прав людини і громадянина

Ковалишин І.  (головний консультант Управління з питань громадянства Адміністрації Президента України) Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців

Батанов О. (молодший науковий співробітник (Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України)) Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини (проблеми теорії та практики)

Державно-правове творення

Корнієнко В. (кандидат історичних наук (Вінницький державний технічний університет)) Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві

Проблеми місцевого самоврядування

Борденюк В. (кандидат юридичних наук, доцент (Українська академія державного управління при Президентові України)) Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у містах з районним поділом

Ковріга О. (провідний спеціаліст Дніпропетровського обласного управління юстиції) Відповідальність органів місцевого самоврядування за неправомірні дії

Судова практика

Кононенко О. (заступник начальника Дніпропетровського обласного управління юстиції, голова Дніпропетровського регіонального відділення Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини) Правосвідомість судді і перспективи впровадження міжнародних норм у сфері прав людини в практику судового захисту

Ромовська З. (народний депутат України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, Президент Асоціації українських правникі)в Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє

Савонюк Р. (начальник кафедри Кримського факультету Університету внутрішніх справ) Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб'єкта доказування

Ярмол Л. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) Законодавство України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації: зміни, що назріли

Барабаш А. (викладач (Чернігівський державний інститут економіки та управління)) Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів

Питання трудового права

Неумивайченко Н. (асистент (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого)) Правила поведінки державних службовців: практичні питання

Пропозиції до законодавства

Коломоєць Т. (кандидат юридичних наук (Запорізький державний університет)) Щодо ефективності адміністративних штрафів

Коваленко Т. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств

Піщенко Г. (кандидат юридичних наук (м. Київ)) Чи потрібна стаття про хуліганство в КК України?

Майданник О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національний педагогічний університет ім.Михайла Драгоманова)) Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти

Питання інтелектуальної власності

Крайнєв П. (консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти) Економіко-правові засади управління промисловою власністю в Україні

Дискусії та обговорення

Фурса С. (кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науки і міжнародних зв 'язків Української академії зовнішньої торгівлі) Нотаріальна процедура та правосвідомість

Чернадчук В. (старший викладач кафедри фінансового права Української академії банківської справи (м. Суми)) До питання про поняття моральної шкоди

Осадчии В. (кандидат юридичних наук, доцент) Особливості суб'єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності

Валюх В. (Волинський державний університет ім. Лесі Українки) Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді

Макаренко В. (Національна академія Служби безпеки України) Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

Консультує «Право України»

Гребьонкіна Л. (головний консультант відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського обласного управління юстиції) Порядок стягнення штрафів

Розвиток правової думки в Україні

Русу С. (кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Національної академії Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького (м.Хмельницький)) Історія розвитку деліктних зобов'язань в Україні

З історії державного будівництва

Жванко Л. (Харківський державний політехнічний університет) Становлення судової медицини та медичної експертизи в Українській державі

Ковальова В. старший викладач (Донецький національний університет) Створення та становлення експертно-криміналістичної служби в Україні

На міжнародно-правові теми

Федоров О. (викладач (Дніпропетровський національний університет)) Правовий режим угод України про вільну торгівлю

Кравченко С. (професор), Андрусевич А. (Львівський національний університет ім.Івана Франка) Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві

За кордоном

Качур В. (Львівський національний університет ім.Івана Франка) Суспільно-політичний лад Канади періоду французького колоніального панування

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X