Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). 3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова.

Ця книга є першим в Україні навчальним посібником за тематикою державного управління. В її основу покладено матеріали наукового видання «Державне управління: теорія і практика» (К„ 1998. - 432 с.), яке рекомендоване до друку Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У навчальному посібнику розглядаються організаційно-правові засади державного управління, які тематично спрямовані на висвітлення усіх основних напрямків його аналізу як предмету наукової і навчальної дисципліни. Особлива увага приділена конституційним і адміністративно-правовим аспектам організації виконавчої влади, обгрунтуванню шляхів здійснення в Україні адміністративної реформи.

У посібнику подасться текст Концепції адміністративної реформи в Україні.

Для студентів і слухачів, які навчаються за спеціальностями правознавства і державного управління, працівників державного апарату, науковців, викладачів і аспірантів.

Редактор: М.С. Лопата

I8ВN 966-02-1297-6

© Автори, 1999.

OCR by lawbook@mail.ru // www.lawbook.by.ru

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Глава І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ І НАУКОВІ ЗАСАДИ

§ 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.

§ 2. Сутність державного управління.

§ 3. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.

§ 4. Формування сучасної організаційної науки.

Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

§ 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.

§ 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.

§ 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.

Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ — ПРІОРИТЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави.

§ 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.

§ 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.

Глава IV. АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.

§ 2. Організація апарату державного управління.

§ 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту.

§ 4.Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.

Глава V. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

§ 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.

§ 2. Центральні органи виконавчої влади.

§ 3. Місцеві державні адміністрації.

Глава VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.

§ 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.

Глава VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

§ 1. Інститут державної служби: поняття і зміст.

§ 2. Соціальний характер державної служби.

§ 3. Законодавче регулювання державної служби.

§ 4. Система професійного навчання державних службовців.

Глава VIII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.

§ 2. Види державного контролю.

§ 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.

§ 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.

Глава IX. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.

§ 2 . Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).

§ 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.

Глава Х. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.

§ 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування.

§ 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

§ 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.

Глава XІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

§ 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.

§ 2. Правове регулювання митної справи.

§ 3. Державне управління у соціально-культурній сфері.

§ 4. Державне управління у сфері національної безпеки.

Глава XII. ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

§ 1. Процедури формування та визначення складу урядів.

§ 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб'єктів виконавчої влади.

Додатки.

Додаток 1. Рекомендована програма курсу " Правові основи державного управління"

Додаток 2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)

Додаток З. Указ Президента України „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”

 

 

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X